اظهار نظر پیرامون خدمات ارائه شده از سوی اداره کل


عنوان خدمت: 
مسئول ارائه کننده خدمت (در صورت تمایل قید فرمائید): 
نحوه اطلاع رسانی در درباره مراحل انجام کار


نحوه اطلاع رسانی در درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت


انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی


نحوه رفتار، راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه


امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت


به موقع بودن و شفاف بودن به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما


راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها


دقت کارمند در انجام کار به صورتیکه نیاز به دوباره کاری نباشد


تعداد دفعات مراجعه به سازمان جهت دریافت خدمت


تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت


میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت


نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت


ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری به بخش های مختلف


احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمت


احساس رضایت از خدمت دریافت شده


چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روش های انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:


با تشکر


 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)